Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERAZET S.A . z siedzibą w Poznaniu ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, NIP 7770001387, REGON 000034996, KRS 0000038740 (dalej MERAZET).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez MERAZET współpracy handlowej na wszystkich jej etapach, w tym:
  1. do wykonania przez MERAZET  umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartych umów dotyczących dostaw towarów
   i świadczenia usługi dostarczania informacji w ramach oferowanych produktów;
  2.  niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MERAZET- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym wynikającego z przepisów podatkowych i o rachunkowości;
  3.  niezbędnym do wykonania przez MERAZET zadania realizowanego w interesie publicznym,- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  4. niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MERAZET
   -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes MERAZET polega na dostarczaniu także
   za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych zawartych w materiałach reklamowych i ofertach, realizacji usług dostępnych w Newsletter. Przetwarzanie danych w powyższych celach mieści się w przedmiocie działalności gospodarczej MERAZET i jest niezbędne, żeby MERAZET mógł dostarczać takie informacje i produkty;
  5. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1.   upoważnieni: pracownicy MERAZET, jego współpracownicy, kontrahenci oraz partnerzy biznesowi  technologiczni, logistyczni (w szczególności firmy kurierskie) lub organizacyjni, a także podmioty z grupy kapitałowej MERAZET;
  2.   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla  realizacji procesów handlowych,
  w szczególności dostarczania informacji o produktach i w ramach oferowanych produktów. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie i dostarczenie oferty handlowej ,niezbędnej dokumentacji handlowej czy też  oczekiwaną przez Państwa współpracę, w tym dostawę towarów i/lub świadczenie usług na Pani/Pana rzecz.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej z MERAZET, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń  wynikających z tej współpracy
  i zawartych umów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W zakresie, w jakim udzieliła/ł  Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw  związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy : bezpieczeństwo@merazet.pl lub pisemnie na adres : MERAZET S.A.  ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań.

 

Z poważaniem,

Zarząd MERAZET S.A.