P3.2.5 Przewodnictwo elektryczne podczas elektrolizy – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P3.2.5.1 Określenie stałej Faradaya

 
W elektrolizie, procesy przewodnictwa elektrycznego powodują uwolnienie materiału. Ilość uwolnionego materiału jest proporcjonalna do przenoszonego ładunku Q przepływającego przez elektrolit. Ładunek ten może być obliczony za pomocą stałej Faradaya F, uniwersalnej stałej, która odnosi się do jednostki ładunku e liczbą Avogadro’a NA .
 
Gdy wprowadzimy masę molową n dla ilości materiału i przyjmiemy pod uwagę wartościowość z uwolnionych jonów, otrzymujemy zależność

        Q = n ·F ·z

 

W doświadczeniu P3.2.5.1, określona ilość wodoru jest produkowana w przyrządzie do elektrolizy Hofmanna do wyznaczenia stałej Faradaya. Wartościowość jonów wodoru wynosi z = 1. Masa molowa n uwolnionych atomów wodoru jest obliczana za pomocą praw gazu idealnego na podstawie objętości V wodoru zebranego przy zewnętrznym ciśnieniu p i temperaturze pokojowej. 
W tym samym czasie, mierzona jest praca elektryczna W zużywana na elektrolizę przy stałym napięciu U0. 
 
 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.