P1.1.2 Pomiar wielkości i gęstości – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

P1.1.2.1 Określanie wielkości i gęstości ciał stałych

Aby wyznaczyć gęstość ciał stałych, ważenie jest połączone z pomiarem objętości. Objętości ciał jest wyznaczana z objętości cieczy wypieranej z naczynia przelewowego. 
 
W doświadczeniu P1.1.2.1, zasada ta jest testowana za pomocą ciał stałych, których objętości mogą zostać obliczone z ich wymiarów liniowych.

P1.1.2.2 Określanie gęstości cieczy przy pomocy pionu

Aby wyznaczyć gęstość cieczy korzystamy z ciężarka pionowego w doświadczeniu P1.1.2.2. Zadaniem pomiarowym jest wyznaczenie gęstości mieszaniny wody i etanolu. Ciężarek pionowy wyznacza gęstość za pomocą wyporu hydrostatycznego ciała o znanej objętości w cieczy testowej.

P1.1.2.3 Określanie gęstości cieczy przy pomocy piknometru według prawa Gay-Lussaca

Aby wyznaczyć gęstość cieczy w doświadczeniu P1.1.2.3 użyto pyknometru Gay-Lussac’a. Zadaniem pomiarowym jest wyznaczenie gęstości mieszaniny wody i etanolu. Pyknometr jest butlą w kształcie gruszki, którą wypełniamy badaną cieczą w celu zważenia. Pojemność wymienna pyknometru jest określana poprzez zważenie cieczy o znanej gęstości (np. wody).

P1.1.2.4 Określanie gęstości powietrza

W doświadczeniu P1.1.2.4, gęstość powietrza jest wyznaczana za pomocą kuli o znanej objętości z dwoma kurkami odcinającymi. Ciężar zamkniętego powietrza jest określany poprzez zbadanie różnicy pomiędzy całkowitym ciężarem kuli z powietrzem oraz opróżnionej kuli.

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.