P5.8.1 Laser helowo-neonowy – Leybold

Zapytaj o produkt +

Opis

 

P5.8.1.1 Konfiguracja lasera helowo-neonowego

P5.8.1.2 Pomiar długości fali , polaryzacja oraz profil wiązki promieni

P5.8.1.3 Określanie średnicy wiązki promieni wewnątrz wzmacniacza

P5.8.1.4 Zależność mocy wyjściowej od położenia rury laserowej wewnątrz wzmacniacza

P5.8.1.5 Warunki stabilności rezonatora optycznego

P5.8.1.6 Różne tryby poprzecznego wzbudzania

P5.8.1.7 Badanie profilu wiązki promieni

 

Laser He-Ne jest typem lasera gazowego. Ośrodkiem wzmocnienia jest mieszanina gazów helu i neonu. Źródłem energii jest wyładowanie elektryczne indukowane przez wysokie napięcie przyłożone do rury. Wnęka optyczna składa się z dwóch wysoko odbijających zwierciadeł zapewniających wzmocnienie promieniowania.

Używając elementów dyskretnych w układzie można analizować każde emitowane promieniowanie.

W doświadczeniu P5.8.1.1 laser He-Ne jest ustawiony za pomocą elementów dyskretnych. Poprzez uzgadnianie rura lasera i dwa wysoce odbijające zwierciadła są ustawiane. Następnie, rura lasera jest częścią stabilnej wnęki optycznej. Natężenie emitowanego światła jest optymalizowane przez „prowadzenie wiązki“.

Propagacja światła lasera może być opisana jako wiązka Gaussa.

W doświadczeniu P5.8.1.2 wyznaczane są dwa typowe parametry wiązki Gaussa: profil wiązki i rozbieżność wiązki promieniowania emitowanego przez laser He-Ne. Aby zanalizować profil wiązki apertura jest przesuwana wzdłuż wiązki lasera mierzona jest moc optyczna za aperturą. Pomiar ten jest powtarzany dla kilku odległości. Z tego wyznaczana jest rozbieżność wiązki.

W doświadczeniu P5.8.1.3 badany jest rozkład natężenia wewnątrz wnęki optycznej. Do pomiaru średnicy wiązki używamy suwmiarki z noniuszem w różnych położeniach wewnątrz wnęki optycznej. Wyniki porównywane są z wartościami teoretycznymi.

W doświadczeniu P5.8.1.4 wyznaczany jest wpływ położenia rury lasera we wnęce optycznej na moc emitowanego lasera. Okazuje się, że emitowana moc tym wyższa im lepiej rozkład natężenia wewnątrz wnęki optycznej odpowiada wymiarom medium wzmocnienia.

W doświadczeniu P5.8.1.5 weryfikowany jest warunek stabilności wnęki optycznej. Warunek stabilności wyznacza przy których odległościach zwierciadeł można ustawić stabilną wnękę optyczną dla użytego promienia zwierciadła.

Aby sprawdzić warunek stabilności odległość zwierciadeł jest stopniowo zwiększana. Za każdym razem mierzona jest moc lasera. Poza obszarem stabilności nie można zaobserwować aktywności lasera.

W doświadczeniu P5.8.1.6 wzbudzane są różne tryby poprzeczne wnęki optycznej. Dla tego, straty dla trybu podstawowego są zwiększane poprzez wprowadzenie cienkiego absorbera do wnęki. Następnie, wyższe tryby poprzeczne z minimalnym rozkładem natężenia w tym położeniu mogą być wzbudzone i wyznaczony rozkład natężenia.

W doświadczeniu P5.8.1.7 wzbudzane są różne tryby poprzeczne rezonatora lasera. Profil wiązki, tj. rozkład natężenia pod kątem prostym do kierunku wiązki lasera, jest mierzony w trybie podstawowym TEM00 i wyższych trybach i analizowany.

 
 

 

 

 

 

Marka

Leybold

Firma produkuje zestawy edukacyjne do kształcenia akademickiego oraz szkolenia zawodowego z zakresu fizyki, chemii, biologii oraz elektroniki, elektrotechniki, automatyki, telekomunikacji, maszyn elektrycznych, odnawialnych źródeł energii i fotoniki, jest częścią grupy LD Didactic.