Jak przykuć i utrzymać uwagę uczniów, by zwiększyć tempo przyswajania wiedzy?

Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest zmotywować ucznia do aktywnego przyswajania wiedzy. To nauczyciel nadaje kierunek tej aktywności. Metody, które opierają się na słowie i obserwacji niewątpliwie pogłębiają wiedzę ucznia. Jednak to metody, w których uczeń wykonuje zadania w praktyce wyzwalają w nim aktywność i prawdziwe zaangażowanie. Rozwijają w nim samodzielne, krytyczne myślenie i pobudzają jego kreatywność.

Nauczanie a uczenie się

NAUCZYCIEL ➡ PROCES DYDAKTYCZNY➡ UCZEŃ ➡ NAUCZYCIEL

To układ, który podobnie jak rzeczywistość, ulega ciągłym zmianom

 

Nauczanie

Nauczanie skupia się na relacji i wzajemnym oddziaływaniu na siebie nauczyciela i ucznia. Celem jest wywołanie zmian w uczniu i jego sposobie myślenia.

Uczenie się

W uczeniu się z kolei na plan pierwszy wysuwa się uczeń i zdobywanie przez niego doświadczeń. Zmiany, które zachodzą w myśleniu i działaniu ucznia podczas działania mają trwalszy charakter, zwiększają jego zaangażowanie i zwielokrotniają tempo, w którym jest w stanie przyswoić nową wiedzę.

 

Zaangażowanie + działanie = SUKCES DYDAKTYCZNY

Jak wyzwolić w uczniu zaangażowanie?

 •  Stwórz warunki, w których uczeń samodzielnie wykonuje zadanie – tylko wtedy jest w stanie przyswoić nowy materiał na takim poziomie, że będzie to w stanie powtórzyć. To zaangażowanie ucznia sprawia, że efektywnie przyswaja wiedzę Umiejętnie kieruj jego uwagą.
 • Zadbaj, aby działania w trakcie wykonywania zadania wyrwały ucznia z jego nawyków, z rutyny do której jest przyzwyczajony Wykonywanie zadania nie może być mechaniczne
 • Zainteresuj ucznia zadaniem, zaplanuj i zorganizuj je świadomie. Podziel zadanie na mniejsze części, tak aby jedno działanie wynikało z drugiego.
 •  Wytłumacz i zaprezentuj zadanie na tyle dokładnie, by dać uczniowi poczucie, że wie co co robi i że w jakimś stopniu jest w stanie kontrolować każdy kolejny krok.
 • Pokaż uczniowi ostateczny cel i dalekosiężny sens wykonywanego zadania. Kiedy uczeń rozumie co robi i po co to robi jego motywacja się zwiększa.
 • Stopniuj poziom trudności.

 

Przewaga metod aktywnych nad teoretycznymi w procentach

Przewaga metod aktywnych nad teoretycznymi w procentach

 

Dlaczego przewaga jest aż tak duża?

Metody aktywne pobudzają jednocześnie bardzo wiele obszarów w mózgu. Wpływają korzystnie zarówno, na ucznia jak i nauczyciela, który kreując proces dydaktyczny staje się badaczem i twórcą.

METODY AKTYWNE – KORZYŚCI

 • Zwiększają skuteczność zarówno nauczania, jak i uczenia się
 • Motywują uczniów do działania
 • Rozwijają w uczniach twórcze myślenie
 • Pobudzają kreatywność nauczycieli
 • Integrują wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin
 • Uczą komunikatywności i współpracy w grupie
 • Rozwijają zarówno umiejętność organizowania swojej własnej pracy, jak i pracy innych